+372 5333 4168 | info@memu.ee

Toidu eluring

Asukoht: Eesti Põllumajandusmuuseum
Rubriik: Haridusprogrammid
Sihtrühm: II kooliaste, III kooliaste, täiskasvanud

Toiduraiskamine ja toidujäätmete teke on muutumas globaalse soojenemise kõrval üheks suurimaks keskkonnaprobleemiks. Mis on probleemi olemus, millest on mure alguse saanud ning kuidas saame olukorda parandada? Programmis õpime hindama inimtegevuse mõju looduskeskkonnale, lahkame toiduraiskamise tekkepõhjuseid ning leiame toidujäätmete probleemile lahendusi.

Programm on üles ehitatud võimalikult praktiliselt, et oleks teadmisi, mida igapäevaellu kaasa võtta. Programmi osadeks on: lühike sissejuhatav esitlus, töö kuues erineva ülesandega teemakohases jaamas, ajurünnakud ning ise toidu valmistamine järelejäänud toidust.

Kestus: 1,5 h.

Hind: 8,50 €/õpilane.

Õpiväljundid

Õpilane:

  • selgitab toidujäätmete probleemi olemust ja olulisust; 
  • pakub välja ideid toiduraiskamise vähendamiseks.

Seos õppekavaga

Programm arendab kultuuri- ja väärtuspädevust, sotsiaalset- ja kodanikupädevust, enesemääratluspädevust, suhtluspädevust.
Loodusõpetuse ainekava, III kooliaste. Õpilane: 

  • mõistab  inimtegevuse  ja  looduskeskkonna  vahelisi seoseid; 
  • põhjendab  tervisliku  eluviisi  põhimõtteid  ning  koostab  tervisliku  päevamenüü; 
  • toob näiteid  põllumajandussaaduste  osa  kohta  igapäevases  toidus ning põhjendab,  miks  tasub  eelistada  mahepõllumajanduse  tooteid; 
  • esitab  ideid  materjalide  taaskasutamiseks; 
  • tarbib  vastutustundlikult ning hoiab  keskkonda, sealhulgas analüüsib  enda  tegevuse  võimalikku  keskkonnamõju,  ökoloogilist  jalajälge. 

Lõiming

Matemaatika – arendatakse kriitilist ja loovat mõtlemist, andmete (tabelite, graafikute, diagrammide) analüüs.
Kehaline  kasvatus – loodusainete  õppimine  toetab  kehalise  aktiivsuse  ja  tervisliku  eluviisi väärtustamist. 

Õpetaja ülesanded

Ootame õpetajalt õpilaste meelestamist õppekäiguks. Haridusprogrammi vältel ootame õpetaja abi rühmatööde ja ajurünnakute läbiviimisel.

Õpilastel on programm kergem, kui eelnevalt on teada mõisted “kasvuhoone gaas” ja “süsiniku jalajälg”.

Riietus: programm toimub kahes erinevas majas. Riietuda vastavalt ilmale.

Peale programmi 

  • Kodutööks on õpilastel vabatahtlik targa külmkapi katsetamine, mille tagasisidet ootame PADLETIS.
  • Programmis kasutatav esitlus on leitav SIIT.

Info ja tellimine: haridus@memu.ee 

 

Vaata programmides osalemise täpsemaid tingimusi siit.