+372 738 3810 | info@memu.ee

Mõtle nagu Carl Robert Jakobson!

Asukoht: C.R. Jakobsoni Talumuuseum
Rubriik: Haridusprogrammid
Sihtrühm: Gümnaasium, III kooliaste, täiskasvanud

Programm suunab loovalt mõtlema ja toetub disainmõtlemise protsessile kasutades “topelt teemanti” tehnikat.  

Kõigepealt tutvume C. R. Jakobsoni uuendustega elujärje parandamiseks ja talule suurema tulu teenimiseks. Seejärel uurime, mis on disain ja loovmõtlemine ning kuidas me saame seda kasutada reaalse toote või teenuse loomisel. Kogu teooria teeme praktikas ka läbi. Sama meetodit võib hiljem kasutada õpilasfirmas oma toote loomisel ja arendamisel.  

Kestus

Programmi kulg sõltub meeskonnatöö efektiivsusest ja mõttetöö kiirusest. Orienteeruv pikkus on 2 tundi.

HIND

Programmi maksumus 8 €/õpilane

Õpiväljundid

Õpilane:

  • rakendab „Topelt teemanti“ disaini protsessi meetodi põhimõtet;
  • kasutab ettevõtlikku ja loovat mõtlemist;
  • seab endale eesmärke ja tegutseb nende nimel;
  • oskab loovalt, süsteemselt ja kriitiliselt läheneda probleemi püstitamisele ja lahendamisele;
  • esitleb oma ideid ja suhtleb meeskonnas ühise eesmärgi nimel.

Seos õppekavaga

 Ettevõtlusõpetusega taotletakse, et õpilane põhikooli lõpuks:
1) oskab püstitada eesmärke, võtta vastutust ideede elluviimisel ning rakendab meeskonnatöö võtteid;
2) arendab enda loovust; oskab näha ettevõtlust isikliku karjäärivõimalusena, on positiivse hoiakuga ettevõtluse ja ettevõtja suhtes;
3) suudab kolmanda kooliastme loovtööna teostada minifirma.
 

Valikkõppeaine “Ettevõtlusõpetus” ainekava õpitulemused. Õpilane:  

  • teab ressursside, tööjõu, kapitali ja loodusvarade vajalikkust ettevõtte tegutsemisel;
  • mõistab, et ressursside nappuse tõttu pole võimalik saada kõiki kaupu ja teenuseid, mistõttu tuleb teha valikuid;
  • saab aru, millised on ettevõtte loomiseks ja tegutsemiseks vajaminevad ressursid;
  • selgitab, mis vahe on tootel ja teenusel;
  • teab tulemusliku meeskonnatöö kavandamise põhimõtteid. 

Õpetaja ülesanded

Enne programmi meelestab õpilased õppekäiguks.

Programmi ajal aitab õpilastelmõtestatud tegevusejoont hoida, suunab õpilasi tegevustes osalema ja koostööd tegema ning  vajadusel distsiplineerib; suunab ja juhendab õpilasi ülesande lahendamisel

Riietus

Programm toimub osaliselt majas ja osaliselt õues, ilusa ja sooja ilma korral toimub kogu programm väljas. Riietuda vastavalt ilmale!

Peale programmi

Kui õpilased soovivad ja õpetaja ise ei ole liitunud Junior Achievement Eestiga, võib aidata õpetaja õplastel leida mentori ja.ee kaudu alustamaks õpilasfirma loomist. 

 

Vaata programmides osalemise täpsemaid tingimusi siit.