I Üldosa

 • SA Eesti Maaelumuuseumid kogude kasutamine toimub juhatuse liikme poolt kinnitatud kogude kasutamise juhendi ja hinnakirja alusel.
 • Muuseumikogude kasutamise ainuõigus kuulub SA Eesti Maaelumuuseumid struktuuriüksustele Eesti Põllumajandusmuuseum ja C. R. Jakobsoni Talumuuseum.
 • Kogude kasutamist ja laenutamist korraldab peavarahoidja koos koguhoidja-teaduritega.
 • Juriidilistele ja füüsilistele isikutele laenutatakse säilikuid kirjaliku taotluse alusel.
 • Säilikute väljastamiseks vormistatakse väljaandeakt, kus on ära märgitud laenutamise ja tagastamise aeg, tingimused, tasu, säilikute nimekiri.
 • Kogude kasutamisel tekkinud küsimused lahendab peavarahoidja.
 • Kogude kasutamise juhendi eiramise korral on sihtasutuse juhatuse liikmel õigus kasutamisluba tühistada.

II Kogude kasutamine

 • Reeglina on hoidlad külastamiseks suletud.
 • Hoidlatesse pääseb ainult peavarahoidja või koguhoidja saatel eelneva kokkuleppe alusel.
 • Muuseumikogu on uurijatele avatud tööpäeviti kella 10.00-15.00.
 • Kogude kasutamiseks on vajalik eelnev kokkulepe. Tellimissoovi saab edastada e-posti või telefoni teel vähemalt kaks päeva ette. Vt. koguhoidjate kontakte siit.
 • Soovitud museaali leidmiseks on kasutada elektrooniline andmebaas MuIS ja kartoteegid. Konsultatsiooni annavad vastava kogu hoidjad.
 • Deponeeritud museaalid väljastatakse 3 tööpäeva jooksul.
 • Halvas seisukorras materjale ja väärismetallist museaale ei väljastata.
 • Filmi-, video- ja fonokogude materjale välja ei laenutata.
 • Muuseumikogu kasutaja vastutab iga kasutamiseks võetud museaali eest. Ta on kohustatud koheselt teavitama teadur-koguhoidjat kahjustatud materjalidest või enda poolt tekitatud kahjustustest.
 • Muuseumikogude kasutamise korral tuleb kasutajal viidata muuseumile, kellele museaal kuulub ning juurde märkida museaali number. Pildi kasutamisel peab kasutaja märkima selle juures originaalteose teadaoleva autori.
 • Materjalide kasutaja vastutab autoriõiguse seaduse täitmise eest.
 • Kogude kasutamisel on uurijal keelatud:
  • materjale muuseumist välja viia
  • neid kahjustada
  • muuta säilikutes lehtede järjekorda ja neid köitest eemaldada
  • teha säilikutesse märkmeid
  • museaale ilma eelneva kokkuleppeta pildistada, skaneerida, filmida või muul moel kopeerida.

III Hinnakiri

 • Muuseumikogude museaalide kujutiste kasutamine on tasuline.
 • Hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
 • Muuseumikogude kasutamine ja deponeerimine teistele muuseumidele on tasuta.

Koopiate tellimine

 • Valgus-, digitaal- ja fotokoopiate tellimiseks tuleb täita vastav tellimisleht.
 • Negatiive tellijale ei väljastata. Tellitud koopiate eest tasutakse arve alusel. Tellimus täidetakse 3 tööpäeva jooksul.
 • Museaalide väljalaenutamine koopiate valmistamiseks väljaspool muuseumi toimub erandkorras peavarahoidja kirjalikul loal ja kehtestatud tingimustel.

Mustvalge paberkoopia, faili väljatrükk

A4 – 0,3 €  lk

A3 – 0,5 € lk

Värviline paberkoopia, faili väljatrükk

A4 – 0,5 € lk

A3 – 0,8 € lk

Digikoopiate valmistamine

Digikoopia dokumendist/fotost (lk, tk), –  600/800 dpi, TIFF – 3 €

Audiovisuaalse materjali kopeerimine (museaal) – 1 €

Arhiivsäiliku digiteerimine pdf-failiks 300 dpi, 3 € + 0,25 € /lk

TIFF-faili töötlemine ja kujundustöö – 15 € tund

Tasuta

Museaali annetajale tema annetatud materjalidega seotud teenused

Teistele mäluasutustele

Museaalide laenutamine

Museaalide laenutus ööpäev – 20 €/museaal

Kõik õigused kaitstud © SA Eesti Maaelumuuseumid