+372 738 3810 | info@memu.ee

Aita jäädvustada koroonaviiruse mõju maaelule

Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid kogub lugusid, päevikumõtteid, videoid, fonosalvestusi ja fotosid sellest, kuidas Covid-19 ülemaailmne pandeemia mõjutab Eesti maainimeste ning maapiirkondadega seotud linlaste elu ja tegevust.
Ootame teie mõtteid ja tegevuskirjeldusi viirusaegsetest probleemidest ja ümberkorraldustest ning tuleviku plaanidest. Oma kaastöö võite koostada teemal, mis teid kõige rohkem puudutab. Oleme koostanud näidiseks ka küsimuste paketid, millele võite oma loos toetuda.
Palun saata oma materjalid elektrooniliselt aadressil info@maaelumuuseumid.ee või kirjaga Eesti Põllumajandusmuuseum, Pargi 4, Ülenurme alevik, Kambja vald 61714.
Kellel kiirel kevadtööde ajal pole endal aega kaastööd jäädvustada, kuid on soov oma mõtteid edastada, siis võib sellest muuseumile teada anda. Leiame kindlasti võimaluse suhtluseks.
Kogutud materjal jääb SA Eesti Maaelumuuseumid arhiivi ning teie loal on seda võimalik kasutada uurimistöös, publikatsioonides või näitustel.
Täname ette kõiki kaastöö saatjaid!
Teie tegevuse kirjeldus enne pandeemiat:
 • Kirjeldage enda ja pereliikmete elu ja tegevusvaldkonda enne viirust (käite palgatööl, omate väiksemat abimajapidamist, omate suurtootmist, peate turismitalu või käsitöönduslikku ettevõtet, olete maal elav pensionär, omate alalise linnakodu kõrval maakodu vms).
 • Teie leibkonna suurus.
 • Millal ja milliste võimalustega alustasite oma praeguse majandustegevusega?
 • Andke hinnang oma tegevuse edukusele, majanduslikule toimetulekule ja tulevikuperspektiivile viiruseelsetes tingimustes.
 • Kas omate laenu?
 • Kas teie peres või suguvõsas oli pendeltöölisi? Mis riigis?
 • Kas, milleks ja kui palju kasutasite/kasutate võõrtööjõudu?
 • Kui omate oma ettevõtluse kohta kodulehte, siis palun lisage veebiaadress.
Viirus ei ole veel Eestisse jõudnud: 
 • Millal hakkasite mõtlema sellele, et Hiinas alanud viirus võib hakata mõjutama Eesti elu?
 • Kuivõrd arvasite seda mõjutavat konkreetselt teie igapäevast elu ja tööd maal?
 • Millistest kanalitest saite informatsiooni ja kuivõrd see teid huvitas? Miks?
 • Milliseid ettevalmistusi pidasite vajalikuks teha või jättis viirusoht teid külmaks?
 • Millistele senistele kogemustele arvasite olema võimalik toetuda?
 • Kuidas mõjutas teie tööelu (kaupade tarned, suhtlus, tulevikuplaanid jms) teistes riikides juba levima hakanud viirus?
Viiruse leviku aeg Eestis: 
 • Kuidas ja mis ajast alates on mõjutanud viiruse levik Eestis teie igapäevast elu ja majandustegevust maal?
 • Milliseid ümberkorraldusi oli vaja teha seoses käesoleva eriolukorraga?
 • Võrrelge praegust viiruspuhangut mõne varasema erakorralise olukorraga (näiteks loomade taudid, ikaldusaastad, idasuunaliste turgude kadumine jne).
 • Millised piirangud on teie tööd käesolevas eriolukorras kõige rohkem mõjutanud (pendelrände lõpp, koondamine, võõrtööjõu kasutamise probleem, tarneraskused, klientide puudus jne)?
 • Kui olete kaotanud töö, siis kirjeldage, kuidas olete teinud ümberkorraldusi oma elukorralduses.
 • Millised muutused on toonud viirus kaasa pereellu ja peresisesesse tööjaotusse (laste koolist koju jäämine, töökoha kaotus, kaupade kättesaadavus, suhtlus sugulaste, sõprade, külaelanike ja riskirühma kuuluvate lähedastega jne)?
 • Kui olete maakodu omav linlane, kas otsustasite veeta eriolukorra maal või linnas? Mis põhjusel?
 • Kui elate alaliselt maal, siis kirjeldage kohalike ja enda suhteid linnast maale pagulusse tulnud linlastega. Põhjendage.
 • Kuivõrd tõenäoliseks peetakse viiruse levikut maapiirkondadesse, kas see tekitab hirmu?
 • Kuidas kaitstakse oma kogukonda viiruse sissetungi vastu?
 • Kuidas kogukond on end ümber korraldanud vanemaealiste ja töötuks jäänud perede abistamiseks?
 • Kuivõrd jälgite igapäevaseid ametlikke viirusteateid ja millistest kanalitest?
 • Kas ja mida olete ka ise sotsiaalmeedias postitanud?
 • Kellele ise informatsiooni jagate ja kellega arutate (pereringis, sõprade-tuttavatega, tööalaselt)?
 • Kuivõrd huvitute kultuuriinimeste ja kultuuriasutuste (muuseumid, teatrid jms) poolt pakutavatest veebiülekannetest, on need teie arvates vajalikud?
 • Milliseid hinnanguid annate eriolukorra tingimustes tegutsevatele riigi valitsusorganitele, omavalitsusele, ajakirjandusele, tervishoiule, haridusasutustele ja kogukonnale?
 • Millised on teie ootused?
Viirusaegsed edulood: 
 • Kirjeldage oma ettevõtluse ümberkorraldusi, mis on seotud viirusaegsetest piirangutest tulenevate majandusriskidega (e-kaubanduse organiseerimine, kaupade kojuvedu, muudetud tegevusvaldkond jms).
 • Milliseid võrdlusi leiate praegusele olukorrale oma majandustegevuse erinevatest aegadest?
 • Kuivõrd olite praegusi muutusi planeerinud teha juba normaalajal ja millised on väljavaated jätkata neid tegevusi pärast eriolukorra lõppu?
 • Kuidas toimis nõudlus teie toodete või teenuste järele (tõusis või kahanes)?
 • Kuidas see mõjutas teid ja teie kolleege?
 • Kirjeldage oma elu ja majandustegevuse taaskäivitamise strateegiaid pärast eriolukorra lõppu.
 • Kui tõenäoliseks peate oma tegevuse taastumist endisele tasemele ja kui palju võtab see aega?
 • Mida kavatsete taastumise nimel teha senisest teisiti?
 • Millised on teie abi lootused valitsuselt, omavalitsuselt, kogukonnalt, sugulastelt?
 • Kui olete maakodu omav linlane, kuivõrd reaalseks peate oma alalise elukoha sisseseadmist maale ja millega oleks teil maal võimalik tegelda?
 • Kui palju oleksite nõus muutma oma senises tegevuses ja mis põhjusel?
 • Andke hinnang kaugtöö võimalikkusele maal elades.
 • Kuivõrd reaalseks peate võimalust, et asute tööle põllumajandusettevõtte palgatöölisena, põhjendage.
Andmed, mis avalikustatakse teie loal – nimi, vanus, elukoht.

Tingimused ja juhised

Mälestuste muuseumile üleandmisega annab kirjatöö autor muuseumile õiguse teoseid digiteerida, üldsusele kättesaadavaks teha, neid reprodutseerida ja avaldada trükistes vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

1. Oma loo/faili saatmisega annab autor muuseumile õiguse lugu, foto, video- või helisalvestis oma kogusse vastu võtta, seda säilitada,  kasutada ja avalikustada. Muuseumile saadetud materjalide autoritele jäävad materjalide üle samad kasutusõigused, mis tekivad muuseumil.
2. Saadetud lugude juurde palume lisada oma andmed, et vajadusel saaks muuseum täiendavate küsimustega autori poole pöörduda.
3. Kogudesse vastuvõetud materjalid avalikustatakse muuseumide infosüsteemis MuIS, kus need kirjeldatakse ning nende pildikujutised avalikustatakse vastavalt seadustele.
Fotodele, videotele ja audiofailidele lisage palun kirjeldused – mida põhjalikumad, seda enam on neist kasu Eesti maaelu ajaloo infoallikatena. Pikemad kirjeldused palume lisada oma loo juurde.
Pildifaili lühima külje suurus peab olema vähemalt 1000 pikslit, et seda saaks kasutada trükistes, uurimistöödes või näitustel.
Kui teil on fotonegatiive või analoogfotosid, mida soovite muuseumi kogusse anda, siis võtke palun ühendust muuseumiga.
Andmed pildi/video/audiofaili juurde
– Kirjeldus: kes või mis on pildil, mis sündmus või tegevus aset leiab
– Koht: linn/vald/küla/tänav/maja
– Salvestusaeg

– Autor

Suur tänu ette kõigile vastajatele!
SA Eesti Maaelumuuseumid